På biografisk rejse med Carl Madsen

I 2011 muliggjorde en fondsbevilling fra Augustinus Fonden, kombineret med en aftale om domicilering hos Arbejdermuseet & ABA, et biografisk forskningsprojekt om den danske kommunist, sagfører og forfatter Carl Madsen (1903-1978).

Af: Chris Holmsted Larsen | 29.06.2015

Efter de indledende arkivundersøgelser tegnede der sig et billede af et yderst omfangsrigt arkivmateriale. Det blev derfor besluttet at opgradere projektet til også at omfatte en ph.d.-afhandling om Carl Madsen som biografisk eksponent for den danske kommunistiske bevægelses historie i det 20. århundrede. Følgelig blev der med Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet indgået aftale om at huse denne del af forskningsprojektet.

I den mellemliggende periode har arbejdet med ABA’s egne kommunismehistoriske arkivalier ledt videre til en lang række andre ind- og udenlandske arkiver, herunder Rigsarkivet, Det Kongelige Biblioteks Håndsskriftsamling, lokalarkiver og de tyske Stasi- og partiarkiver.

En anden væsentlig metode til at afdække Carl Madsens liv og betydning har været arbejdet med at indsamle beretninger fra nulevende partikammerater, familie m.fl. Dette har resulteret i mere end 14 timers transskriberede interviews, der ikke kun har tilføjet nuancer, men væsentlig ny historisk viden om Carl Madsen og det indre politiske, kulturelle og sociale liv i DKP.

En uventet bonus har været, at nyt og vigtigt arkivmateriale er fremkommet. Dette materiale, der nu er tilgået ABA, indbefatter dele af hans eget arkiv, der ikke blev indleveret til KB efter hans død, og bl.a. modstandsmand og senere folkesocialist Jørgen Diemers arkiv.

Sidst, men ikke mindst, har forskningsprojektet udviklet sig i en konstruktiv synergi med Arbejdermuseet & ABA’s egne forskere – et samarbejde, der har understreget det store potentiale i tværinstitutionelle forskningsprojekter. Projektet har således været forankret i og vokset ud af ABM’s tradition for kildenær kommunismeforskning – jf. fx projektet ‘Komintern og de dansk kommunister(2011-2013) – og har samtidig bibragt RUC’s tradition for teoretisk, historiefaglig tilgang til historiske problemstillinger.

Som et konkret resultat af samarbejdet kan nævnes artiklen “Biografiske og transnationale trends i kommunismeforskningen – i et dansk og internationalt perspektiv” af Jesper Jørgensen og undertegnede, der er trykt i Pål Bruunström & Johan A. Lundin (red.): Förenen Eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria, Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria, 2015.

Efter snart fire års intensivt arbejde er forskningsprojektet og afhandlingen om Carl Madsen nu inde i den afsluttende fase. Det forventes, at afhandlingen indleveres og forsvares i efteråret 2015, og at biografien om den røde sagfører udgives i foråret 2016.

Tilbage