Sølvsnorene er arkiveret

I samarbejde med Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) så ABA hen over foråret 2011 nærmere på en arkivaflevering fra Statsansattes Kartel (StK).

Af Jesper Jørgensen

Afleveringen indeholdt arkivet efter OAO’s forløberorganisationer StK og Statstjenestemændenes Centralorganisation I (COI) samt mindre, relaterede arkiver fra Centralorganisationen af overenskomstansatte i staten (CO-STAT), Tjenestemændenes Fællesudvalg (TFU) og Foreningen af statspedeller.

postbude-i-strejke-1960

Efter ordning og registrering omfatter de fire arkiver i alt 1.464 arkivkasser, dækkende perioden 1909-1995. Den største del udgøres af journalsager fra COI/StK, som OAO med jævne mellemrum bestiller via ABA’s fjernarkivfunktion.

Historien bag
StK kan med god ret føre sin historie tilbage til Centralorganisationen for Jernbane-, Post-, Telegraf- og Toldetaterne (Funktionærklasserne), der blev stiftet 26. november 1909 af Dansk Jernbaneforbund, Postfunktionærernes Fællesorganisation, Telegrafledernes Forening af 1896 og Toldrorsbetjentforeningen af 1904. I 1920 ændredes navnet til Statstjenestemændenes Centralorganisation (Funktionærklasserne), fra 1937 Statstjenestemændenes Centralorganisation I (COI).

COI indtrådte 4. decem ber 1986 sammen med Centralorganisationen af overenskomstansatte i staten (CO-STAT) i det nydannede Statsansattes Kartel (StK). Fra 15. november 1988 benævnedes COI som Tjenestemandssektionen i StK. Sektionen blev sammen med den anden sektion, Overenskomstsektionen (CO-STAT), opløst 1. januar 1994.

Den 21. juni 2007 fusionerede Statsansattes Kartel med Det Kommunale Kartel. Den nye organisation fik navnet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

StK’s var centralorganisation for de statsansatte i primært LO-forbund, herunder HK og 3F som de største i 2007. De blev omtalt som tilhørende de lavere funktionærklasser og gik under betegnelsen “sølvsnorene” til forskel fra de højere funktionærklasser af indendørsarbejdende “guldsnore” i COII.

Organisationen forhandlede overenskomst med Finansministeriet gennem sin repræsentation i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), tidligere Tjenestemændenes Fællesudvalg (TFU). Før Tjenestemandsloven af 1958 havde de enkelte forbund forhandlingsretten, der oprindeligt blev opnået i 1910.

En kedelig sag
Én af de interessante sager – om end lidt kedelig for de involverede tjenestemænd – der er gemt i arkivet, er om Tjenestemandsdomstolen af 1945. Domstolen nåede frem til oktober 1948 at behandle over 600 sager angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.

Forbrydelsen kunne fx være medlemskab af det danske nazistparti eller bestå i, at vedkommende tjenestemand havde hjulpet besættelsesmagten ud over, hvad tjenestepligten pålagde ham, som det blev formuleret i loven. Af papirerne fremgår det, at der var en god del politibetjente, der blev indbragt for domstolen.

For COI’s vedkommende handlede det konkret om at udpege en dommer til domstolen og fra 1947 til den såkaldte Domstolen for Anke af Tjenestemandssager. Centralorganisationen valgte næstformanden, lokomotivfører Soph. Jensen som fast dommer for Tjenestemandsdomstolen og sekretær i Dansk Jernbaneforbund J. K. F. Jensen til ankedomstolen.

Som det tydeligt fremgår af referatet fra et møde med finansministeren i foråret 1947 vedr. revision af loven – med henblik på at give adgang til at anke domstolsafgørelserne, så var de ikke glade for sagen i COI:

“Sophus Jensen erklærede paa C.O.I’s Vegne, at Organisationen aldrig havde ønsket Tjenestemandsdomstolen, og i hvert Fald nu er interesseret i hurtigst muligt at faa Sagen ud af Verden, fordi det her drejede sig om en Særbehandling af Tjenestemænd: Statsansattes Kartels arkiv, kasse 1387

Ankeinstansen blev alligevel indført, og tjenestemændene måtte leve endnu 1½ år med negativ opmærksomhed omkring yderligere et halvanden hundrede ankesager.

Sagen er, ligesom resten af materialet i de omtalte arkiver, tilgængelig ifølge de almindelige adgangsvilkår.

Links til arkivregistranter
Statsansattes Kartels arkiv
CO-STAT’s arkiv
Tjenestemændenes Fællesudvalgs arkiv
Foreningen af statspedellers arkiv
Jubilæumsskrifter og andre udgivelser

Tilbage til temasiden