Vilkår for benyttelse af arkivalier

Generelle vilkår
Det er en betingelse for at bruge arkiverne, at man med sin underskrift forpligter sig til at overholde de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Tilladelsen er personlig og gælder et år. Materialet må kun bruges til det projekt, der er søgt om adgang til.

Affotografering
Ved henvendelse til arkivets personale kan der i begrænset omfang tages fotografier af de arkivalier, du arbejder med. Ikke alle arkivalier må affotograferes. Breve, hele sagsakter og personlige optegnelser, f.eks. dagbøger må som udgangspunkt ikke fotograferes.

Endvidere kan adgangstilladelsen være påført særlige betingelser vedrørende affotografering, f.eks. “Ingen affotografering/kopiering”. Som kopiering regnes også fuld afskrift, affotografering og scanning af dokumenter eller brug af diktafon. Affotografering af arkivmateriale er kun til personligt brug, skal destrueres efter projektets færdiggørelse og må ikke videregives til andre uden tilladelse fra Arbejdermuseet & ABA.

Offentliggørelse af arkivets materialer
Den, der får adgang til at bruge arkivalierne, må ikke misbruge eller uberettiget offentliggøre og videregive oplysningerne. Offentliggørelse af arkivalier skal ske i henhold til ophavsretsloven. Ved offentliggørelse forstås publicering i alle medier, det være sig bøger, tidsskrifter, aviser, radio, TV, internet, CD-ROM mv. Adgangstilladelsen giver kun adgang til referat, karakteristik eller korte citater. Navne på personer uden selvstændigt politisk ansvar må ikke viderebringes eller offentliggøres. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvis der er tale om offentliggørelse af hele dokumenter eller større brudstykker, og det skal fremgå i hvilket medie viderebringelsen eller offentliggørelsen vil ske. En sådan offentliggørelse af hele eller dele af aktstykker kan kun ske efter aftale.

Brug af arkivalier på læsesalen
Arkivalier til brug på arkivlæsesalen vil være til rådighed efter aftale. Hvis ikke ABA kontaktes pr. mail inden for én mdr. efter at arkivtilladelsen er modtaget, vil arkiverne bliver returneret til magasinet, og der vil være op til to ugers ekspeditionstid for at fremfinde arkiverne igen.

For at sikre at originalerne fortsat kan stilles til rådighed for brugerne, skal følgende punkter overholdes under arbejdet:

  • Arkivalier må kun bruges på arkivlæsesalen.
  • Behandl arkivalierne varsomt. Der må ikke bruges selvklæbende mærkesedler på arkivalierne, ligesom der selvfølgelig ikke må noteres på dokumenterne.
  • Hav kun én arkivkasse åben ad gangen, så arkivmateriale fra forskellige kasser ikke bliver blandet sammen.
  • Læg breve og andet materiale på plads i lægget, så det ikke krøller eller bliver beskadiget på anden måde.
  • Vær opmærksom på at dokumenterne altid lægges på plads i det læg eller den kasse, hvor det er taget fra og i den orden det lå.
  • Sæt det rigtige låg på den rigtige kasse. Bliver kassen sat forkert på plads, er det næsten umuligt at finde materialet igen.
  • Nogle klausulerede arkivalier skal afleveres hver dag til personalet. Det vil i så fald fremgå af tilladelsen.
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺