Alle arkivregistranter er nu digitaliseret

I perioden 1. april – 30. juni 2014 har undertegnede udført et tre måneders projekt, hvis hovedsigte har været at digitalisere registranterne for ABA's store samling af organisationsarkiver. Hermed er alle arkivregistranter digitale og tilgængelige online. Dette har været et interessant arbejde, præget både af rutinemæssige og mere krævende opgaver.

Af: Bo Dahl Hermansen | 30.06.2014

Hundreder af registranter er blevet scannet ind og OCR-læst med henblik på at gøre dem søgbare i ABA’s arkivbase via links til de scannede registranter. I mange tilfælde har jeg dog haft mulighed for i stedet at gå direkte ind i de relevante poster og har korrigeret evt. fejl eller tilføjet supplerende informationer fra de trykte registranter. Dette har været muligt, hvor registranterne viste sig at indeholde forholdsvis få korrigerende eller supplerende informationer. I en del tilfælde indeholder hverken registranten eller arkivposten detaljer om indhold, form og datering. Her har jeg, for at undgå unødigt tidsforbrug, hverken vedhæftet links til de scannede registranter eller foretaget korrektioner i basens arkivposter.

I andre tilfælde findes der ingen supplerende oplysninger i papirregistranterne. Heller ikke i disse tilfælde har jeg vedhæftet registranter eller foretaget ændringer. Vedhæftning er derimod foretaget, hvor de trykte registranter ser ud til at supplere informationerne i basens poster, uanset at den samlede mængde af informationer måske er større i basens poster end i papirregistranterne. Dette valg er truffet af tidsmæssige hensyn og gælder ikke mindst de meget omfattende registranter for partiernes og fagforeningernes arkiver.

I de enkelte tilfælde, hvor jeg har fundet direkte modsigelser mellem papirregistrant og arkivpost i basen, er nye informationer dog først blevet overført til basen efter en hands on-kontrol i de relevante arkiver, både små og store. Dette har for mig været den mest interessante del af arbejdet, fordi det har givet mig et indblik både i bredden af arkivernes indhold og i de store, men ofte spændende og interessante udfordringer, der møder ABA’s arkivarer i deres daglige arbejde med at ordne og registrere arkiverne og deres indhold.

Det materiale jeg har gennemgået omfatter et bredt spektrum af registranter, hvoraf nogle refererer til meget omfattende arkiver. F.eks. Socialdemokratiets arkiv, nr. 500, som iflg. posten i arkivbasen omfatter 1610 kasser. Den trykte registrant fylder da også 4 ringbind, hvilket har gjort det nødvendigt ved scanningen at opdele den i hele otte filer, der nu alle er vedhæftet som links til den elektroniske registrant.

En lang række andre registranter refererer til gengæld til arkiver af ganske beskedent omfang, ofte blot en enkelt protokol eller et læg, som kan indeholdes i en arkivkasse, evt. sammen med andre af lignende omfang. Det drejer sig her gerne om arkiver for partiernes og ungdomsorganisationernes lokalafdelinger, fagforeningernes lokale afdelinger og klubber, såvel som sangkor, diskussionsklubber, litterære kredse og idrætsforeninger etc., alle i arbejderbevægelsens regi. I denne interessante gruppe findes også arkiver for en række mere specielle organisationer, der har fundet, at ABA var det oplagte sted at bevare deres arkivmateriale for eftertiden. Blandt disse kan nævnes Militærnægterforeningen, arkiv nr. 1762, Landsforeningen af Konsekvente Antimilitarister, arkiv nr. 2002, Forbundet Mod Imperialismen, arkiv nr. 2817 og Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme, arkiv nr. 3130, for blot at nævne nogle få eksempler.

Dette har give mig et indtryk af den enorme spændvidde i ABA’s organisationsarkiver, både hvad angår omfang og indhold; og på den baggrund er det bestemt ikke overraskende, at ABA gennem mine tre måneder her, har haft så mange besøgende, både forskere, studerende, journalister og private brugere.

*Jeg skylder en stor tak til Louise Karlskov Skyggebjerg og Ulrich Flaskager Hansen for at have gjort projektet muligt. En særlig tak skal rettes til Jesper Jørgensen for kyndig vejledning, tålmodighed og godt samarbejde samt til Hans Uwe Petersen for den instruktion og de tekniske tiltag, der muliggjorde arbejdet. Endelig vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed over for ledelse og medarbejdere for opbakning, råd og vejledning i hverdagen. Dette har været uvurderligt.

Tilbage